Základní a mateřská škola na Českomoravské Vysočině


Hodina tělocviku navíc

 
 

Realizace

pokusného ověřování účinnosti programu

Hodina pohybu navíc“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo MŠMT) vyhlašuje podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného
na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol (Hodina pohybu navíc).

 

A. Obsah a cíl pokusného ověřování

Vzhledem k stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, MŠMT navrhuje zvýšit objem odborně řízeného pohybu žákům v základních školách. Problémy žáků (věkem většinou spadajícím na 2. stupeň ZŠ) potvrzuje prakticky každá studie (HBSC, WHO), která se na tuto zdravotní problematiku zaměřuje. Stále se zvyšující nadváha
a obezita u mladé generace generuje další nemoci, jako diabetes, kardiovaskulární nemoci, některé nádory. S tím se pojí stále se zvyšující riziko nadváhy/obezity u dospělé populace, pokud jimi trpí již v dětství. Dalším problémem je špatné držení těla (páteř, postavení nohou, klenba chodidel, svalový korzet atd.), které se již stává normou. Konsekvencí je osvobozování žáků z hodin tělesné výchovy (TV). Samo zavedení programu „Hodina pohybu navíc“ neomezí osvobozování žáků z TV, ale dá jim další možnost se pohybem více bavit, což může v konečném důsledku
a v dlouhodobém horizontu vyústit v jejich vyšší účasti na hodinách TV a omezit jejich osvobozování z této výuky. Žáci jsou si také svými nekoordinovanými pohyby „nebezpeční“, své tělo nekontrolují a při každém pádu hrozí zranění.

Program „Hodina pohybu navíc“ plně odpovídá dosavadním zjištěním jak na úrovni MŠMT, tak
i na úrovni Ministerstva zdravotnictví, vlády a komisí EU.

Realizace pokusného ověřování bude zajištěna, po jednání na úrovni pana tajemníka MŠMT
a ředitele NÚV, Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

 

Obsah

Pokusné ověřování se plánuje na jeden školní rok s tím, že dosavadní praxe doporučuje trvání pokusného ověřování po dobu 2-3 let. Možné prodloužení bude součástí vyhodnocení a na základě těchto získaných poznatků bude rozhodnuto o dalším postupu.

Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ,
resp. na 1. - 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé
a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Program předpokládá, že získání kladného vztahu
k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde, které potvrzují výše zmíněné studie prováděné na 2. stupni ZŠ.

Součástí pokusného ověřování je ověření metodiky pohybu zaměřené na provozování pohybových aktivit ve školních družinách, jejímiž fundamentálními principy jsou hravost, radost z pohybu, pocit sounáležitosti a společného prožitku a motivace k pohybu pohybem samotným, které se v maximální míře nachází ve sportovních hrách. Tato pohybová metodika, jejímž společným jmenovatelem budou různé formy her, včetně zaškolení učitelů TV/trenérů, poskytne školám, respektive učitelům TV, nové impulzy a podněty. Vzhledem k tomu, že v této věkové kategorii je nejdůležitější všeobecná pohybová průprava, tedy rozvoj obecných pohybových dovedností  a schopností, bude vytvořena jedna metodika rozvíjející pohybový základ společný pro všechny sporty. Záměrem je suplovat ranou specializaci, ke které z důvodu „boje“ o členskou základnu jednotlivých sportů, jenž se objevuje již v mladším školním (dokonce i předškolním) věku dětí, může docházet v klubech.

Výstupem pokusného ověřování je návrh praktické koncepce pohybových aktivit ve školních družinách tak, aby byla přínosná, atraktivní, motivující a stimulující pro současnou generaci žáků, kteří následně v dospělosti budou pozitivně ovlivňovat své vlastní děti ve prospěch zdravého aktivního životního stylu.

Pokusné ověřování se uskuteční na souboru pilotních základních škol, které budou vybrány prostřednictvím zveřejněné výzvy na stránkách MŠMT a NÚV. Kritériem pro přijetí bude splnění podmínek pro vstup do programu. Konečný výběr vhodných škol pro pokusné ověřování na základě zahrnutí různých typů škol v různých geografických oblastech ČR a v různých velikostech měst vybere řídící tým programu „Hodina pohybu navíc“. Projevit zájem o participaci tak budou mít možnost školy ze všech regionů ČR a všech typů z hlediska jejich organizace (školy malotřídní, neúplně organizované a úplně organizované). Maximální počet škol v prvním ročníku pilotního ověřování je 493. Program není určen pro ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy na prvním stupni, které by mohly výsledky pokusného ověřování zkreslit.

Součástí pokusného ověřování bude jednodenní úvodní seminář pro učitele TV/trenéry pilotních škol, kteří povedou vzdělávání podle pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“, týkající se aplikace pohybové metodiky. Po ukončení školního roku se bude konat jednodenní pracovní seminář, kde se aplikace pohybové metodiky vyhodnotí, přičemž učitelé TV/trenéři pilotních škol budou mít možnost vyjádřit své zkušenosti vycházející z jejich roční praktické zkušenosti.

V průběhu pokusného ověřování budou provedeny evaluační aktivity mapující změny postojů a chování žáků v pilotním ověřování vzhledem k pohybovým aktivitám. Vedle postojů
a chování žáků budou ověřovány také postoje a chování jejich rodičů ohledně pohybových aktivit svých dětí. Získané poznatky budou sloužit k vyhodnocení kvality programu. Bude vypracována evaluační závěrečná zpráva o výsledcích pokusného ověřování. Získané poznatky budou zpracovány ve formě návrhů na praktickou koncepci pohybových aktivit ve školních družinách.

Pokusné ověřování bude koordinováno MŠMT, realizátorem bude Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).


 

Základní cíle pokusného ověřování:

  1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách,

  2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pilotního ověřování,

  3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky pohybu programu,

  4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.